بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۵۵۱ – ۱۶۶۰۰ از ۲۶۳۰۴
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۸۱؛ سمنان، استان سمنان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، چهارراه عاشق اصفهانی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۸۱؛ استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ خرداد ۱۳۸۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۸۱؛ ايلام، استان ايلام، ايران، زندان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ خرداد ۱۳۸۱؛ ملاير، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۱؛ شهر ری، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ تیر ۱۳۸۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۸۱؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۱ — مرداد ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، میدان آزادی (دروازه شیراز)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، میدان آزادی (دروازه شیراز)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۱؛ کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۸۱ — مهر ۱۳۸۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مرکزی تبریز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ شهریور ۱۳۸۱؛ مشگين شهر، استان آذربايجان شرقی، ايران، میدان آزادی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ آباده، استان فارس، ايران، میدان بسیج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۳ مهر ۱۳۸۱؛ شهرستان نقده، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۴ مهر ۱۳۸۱؛ شهرستان نقده، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۴ مهر ۱۳۸۱؛ شهرستان نقده، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۸۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی (دریا)
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ مهر ۱۳۸۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی (دریا)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ مهر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ مهر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.