بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۸۵۱ – ۱۵۹۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ دی ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۷۹؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۷۹؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۷۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ بهمن ۱۳۷۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، دماوند
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اسفند ۱۳۷۹؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۷۹؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۷۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، کاشمر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ فروردین ۱۳۸۰؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۸۰؛ استان مازندران، ايران، زندان آمل، آمل
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان کردستان، ايران، پادگان سقز، سقز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۰ — خرداد ۱۳۸۰؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان اصفهان، ايران، میدان جمهوری اسلامی، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: سنگسار؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ خرداد ۱۳۸۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۰ — تیر ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۰ — تیر ۱۳۸۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: گردن زدن؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زابل
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۸۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان دریا، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، ماکو

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.