بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۱۵۱ – ۱۶۲۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، بم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خوزستان، ايران، ماهشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قائنات
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، اهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، اهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، اهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۸۱؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۸۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۸۱؛ استان لرستان، ايران، درود
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۸۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۸۱؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۸۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۸۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۱؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اسفند ۱۳۸۱؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اسفند ۱۳۸۱؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.