بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۲۰۱ – ۲۲۵۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل با سلاح سرد؛ ۱۳ دی ۱۳۵۹؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ دی ۱۳۵۹؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ دی ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ دی ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ دی ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ دی ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ دی ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ دی ۱۳۵۹؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۵۹؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: قتل؛ ۲۲ دی ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ دی ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ دی ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ دی ۱۳۵۹؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ دی ۱۳۵۹؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ دی ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ دی ۱۳۵۹؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۵۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱ بهمن ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۵۹ — بهمن ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ بهمن ۱۳۵۹؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ بهمن ۱۳۵۹؛ جهرم، استان فارس، ايران
اعدام: قتل با سلاح سرد؛ ۲۱ بهمن ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ اسفند ۱۳۵۹؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ اسفند ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ اسفند ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۵۹ — فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.