بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۹۰۱ – ۱۰۹۵۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۵؛ اشنویه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۵؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل؛ ۵ شهریور ۱۳۶۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۵؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: قتل؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۵؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۵؛ کميته مشترک توپخانه، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۵؛ تکاب، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۵؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲ آبان ۱۳۶۵؛ ترکيه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ آبان ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آبان ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۱ آبان ۱۳۶۵؛ پاکستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۶۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۵؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۵؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۵ — آذر ۱۳۶۵؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۵ — آذر ۱۳۶۵؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۵؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ همدان، استان همدان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.