بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۹۰۱ – ۱۰۹۵۰ از ۲۶۲۴۲
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ آباده، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۶۴ — دی ۱۳۶۴؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۶۴ — دی ۱۳۶۴؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۴ — دی ۱۳۶۴؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۶۴؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۴؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۴ — بهمن ۱۳۶۴؛ ساوه، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۴؛ میدان شهدا، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۴؛ میدان شهدا، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۶۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۶۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۶۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ اسفند ۱۳۶۴؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۶۴؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۴ — اسفند ۱۳۶۴؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۴ — اسفند ۱۳۶۴؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۴؛ استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ اسفند ۱۳۶۴؛ زندان دیزل آباد، باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۴ — فروردین ۱۳۶۵؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ فروردین ۱۳۶۵؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۷ فروردین ۱۳۶۵؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ فروردین ۱۳۶۵؛ پيرانشهر، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۶۵ — اردیبهشت ۱۳۶۵؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۶۵ — اردیبهشت ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ فروردین ۱۳۶۵ — اردیبهشت ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.