بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۷۰۱ – ۱۶۷۵۰ از ۲۵۷۱۷
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زابل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، ايرانشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، ايرانشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۸۵؛ استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۸۵؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۸۵؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۵ — دی ۱۳۸۵؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۵ — دی ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۵؛ استان فارس، ايران، جهرم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۵؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۵؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۵؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۵؛ استان کرمان، ايران، بم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۵؛ استان کرمان، ايران، بم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۵؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۵؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۵؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۸۵؛ خراسان جنوبی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۸۵؛ خراسان جنوبی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۸۵؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۸ دی ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، سراوان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۸۵ — ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۸۵ — ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۸۵ — بهمن ۱۳۸۵؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۵ — ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۸۵؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.