بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۵۱ – ۲۲۰۰ از ۲۵۸۸۱
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۵۹؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۵۹؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ آبان ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ آبان ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آبان ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آبان ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آبان ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ آبان ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ آبان ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ آبان ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ آذر ۱۳۵۹؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ آذر ۱۳۵۹؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۵۹؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۵۹؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۵۹؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۵۹ — آذر ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۵۹ — آذر ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ آذر ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۵۸ — ۱۳۵۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۰ دی ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۵۹ — دی ۱۳۵۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.