بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۶۵۱ – ۱۷۷۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۸۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۸۶؛ سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان سراوان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۸۶؛ يزد، استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۸۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۸۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ اسفند ۱۳۸۶؛ منطقه لا مورالها، مادرید، اسپانیا
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۵ فروردین ۱۳۸۷؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۵ فروردین ۱۳۸۷؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۵ فروردین ۱۳۸۷؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۵ فروردین ۱۳۸۷؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۸۷؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۸۷؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۷؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۷؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.