بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۸۰۱ – ۱۶۸۵۰ از ۲۶۳۳۵
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۸۳؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۸۳؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ مهر ۱۳۸۳؛ ايران، میدان امام خمینی، قائم شهر، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۳؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۸۳؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۸۳؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۸۳؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۸۳؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۹ آبان ۱۳۸۳؛ ايران، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۸۳؛ ايران، زندان مرکزی (دستگرد)، اصفهان، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۸۳؛ ايران، سميرم، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۸۳؛ ايران، قم، استان قم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۳؛ ايران، پارک لاله، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۳؛ ايران، پارک لاله، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۳؛ ايران، پارک لاله، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۳؛ ايران، پارک لاله، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۳؛ ايران، پارک لاله، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۳؛ ايران، پارک لاله، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۳؛ ايران، پارک لاله، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ آذر ۱۳۸۳؛ ايران، زندان سمنان، سمنان، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۸۳؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۳ — دی ۱۳۸۳؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۸۳؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۸۳؛ ايران، طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۸۳؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۸۳؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ بهمن ۱۳۸۳؛ اسپانیا، مادرید
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ اسفند ۱۳۸۳ — فروردین ۱۳۸۴؛ تاجیکستان، دوشنبه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۳؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ فروردین ۱۳۸۴؛ پاکستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ ايران، استان خوزستان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.