بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۸۰۱ – ۱۶۸۵۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۸۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ خرداد ۱۳۸۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۲ — تیر ۱۳۸۲؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۲ — تیر ۱۳۸۲؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۲ — مرداد ۱۳۸۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۲ — مرداد ۱۳۸۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۲ — مرداد ۱۳۸۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۲ — مرداد ۱۳۸۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۲ — مرداد ۱۳۸۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۵ تیر ۱۳۸۲؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی سلماس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۸۲؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۸۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۸۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۲؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۲؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۲؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۸۲ — مهر ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۸۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۸۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۲؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۸۲ — آبان ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.