بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۹۰۱ – ۱۶۹۵۰ از ۲۶۳۱۴
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۸۴؛ شوشتر، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴؛ دروازه رشت، قزوین، استان قزوین، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اسفند ۱۳۸۴؛ زندان طبس، طبس، استان خراسان جنوبی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اسفند ۱۳۸۴؛ استادیوم تختی، جهرم، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ فروردین ۱۳۸۵؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ فروردین ۱۳۸۵؛ چهارراه امام خمینی، بم، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۵؛ محی‌آباد، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۸۵؛ میدان شهید قندهاری، گرگان، استان گلستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۸۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۸۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۸۵؛ زندان دلیجان، دليجان، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۵ — خرداد ۱۳۸۵؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۵؛ میدان خاجو، کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۵؛ میدان خاجو، کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۵؛ میدان خاجو، کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ تیر ۱۳۸۵؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۷ تیر ۱۳۸۵؛ پنجوين، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۷ تیر ۱۳۸۵؛ پنجوين، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ تیر ۱۳۸۵؛ میدان ولایت، شاهرود، استان سمنان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۵؛ سه راه ملک‌شهر، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۸ مرداد ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۸۵؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۸۵؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ شهریور ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ شهریور ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۵؛ بافق، استان يزد، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۵؛ بافق، استان يزد، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۸۵ — آبان ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۸۵ — آبان ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ آبان ۱۳۸۵؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ آبان ۱۳۸۵؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ آبان ۱۳۸۵؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ آبان ۱۳۸۵؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.