بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۲۵۱ – ۱۵۳۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۹ — آبان ۱۳۶۹؛ استان همدان، ايران، زندان نهاوند، نهاوند
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱ آبان ۱۳۶۹؛ پاريس، فرانسه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ دی ۱۳۶۹؛ عراق
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: فراقضایی- سلاح سرد؛ ۲۹ فروردین ۱۳۷۰؛ پاريس، فرانسه
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: فراقضایی- سلاح سرد؛ ۲۱ تیر ۱۳۷۰؛ ژاپن
اعدام: فراقضایی- سلاح سرد؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۰؛ سورن، فرانسه
اعدام: فراقضایی- سلاح سرد؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۰؛ سورن، فرانسه
اعدام: فراقضایی- سلاح سرد؛ ۲۸ شهریور ۱۳۷۰؛ عراق
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۰ خرداد ۱۳۷۱؛ عراق
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۳ خرداد ۱۳۷۱؛ عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۴ خرداد ۱۳۷۱؛ استانبول، ترکيه
اعدام: قتل؛ ۲۷ خرداد ۱۳۷۱؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۷۱ — شهریور ۱۳۷۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: فراقضایی- سلاح سرد؛ ۱۸ مرداد ۱۳۷۱؛ بن، آلمان
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱؛ برلن، آلمان
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱؛ برلن، آلمان
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱؛ برلن، آلمان
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱؛ برلن، آلمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مهر ۱۳۷۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مهر ۱۳۷۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مهر ۱۳۷۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مهر ۱۳۷۱ — آبان ۱۳۷۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۵ دی ۱۳۷۱؛ ترکيه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.