بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۰۵۱ – ۷۱۰۰ از ۲۶۳۳۹
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۲، ۱۳۶۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ فروردین ۱۲، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: قتل/ کشته شدن بوسیله یک گروه؛ ۱۳ فروردین ۱۳۶۱؛ استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ فروردین ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ فروردین ۱۳۶۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ فروردین ۱۳۶۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۶۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۴ فروردین ۱۳۶۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ فروردین ۱۳۶۱؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۶ فروردین ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۱؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۱؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ فروردین ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اردیبهشت ۶، ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.