بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۰۵۱ – ۷۱۰۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ فومن، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ چالوس، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ فومن، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.