بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۵۰۰۱ – ۲۵۰۵۰ از ۲۶۲۴۸
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ آبان ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی یزد، يزد، استان يزد، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ آبان ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۹؛ ايران، تایباد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، بروجرد، استان لرستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۹؛ منطقه بلوچستان، تربت، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۹؛ منطقه بلوچستان، تربت، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۹؛ منطقه بلوچستان، تربت، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (لنگرود)، قم، استان قم
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، سرباز، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی یزد، يزد، استان يزد، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۹۹؛ زندان مهاباد، مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ آذر ۱۳۹۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۹۹؛ زندان مهاباد، مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (لنگرود)، قم، استان قم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۹؛ زندان سقز، سقز، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، بروجرد، استان لرستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (لنگرود)، قم، استان قم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (لنگرود)، قم، استان قم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.