بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۰۰۱ – ۱۶۰۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ زندان آمل، آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۸۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۸۰؛ استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۴ بهمن ۱۳۸۰؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۰؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۸۰؛ استان زنجان، ايران، تاکستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اسفند ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، گناباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ فروردین ۱۳۸۱؛ میدان ارتش، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۱؛ استان مازندران، ايران، بندر گز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۱؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۸۱؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ استان اصفهان، ايران، کاشان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.