بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۶۰۱ – ۱۶۶۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ آمل، استان مازندران، ايران، زندان آمل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۸۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۸۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۸۰؛ استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۴ بهمن ۱۳۸۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۰؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۸۰؛ تاکستان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اسفند ۱۳۸۰؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۸۰؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ فروردین ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، میدان ارتش
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۱؛ بندر گز، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۸۱؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.