بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۶۰۱ – ۱۶۶۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان ورامین، ورامين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان ورامین، ورامين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان ورامین، ورامين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان ورامین، ورامين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان ورامین، ورامين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵؛ استان هرمزگان، ايران، ميناب
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵؛ استان هرمزگان، ايران، ميناب
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ اسفند ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ اسفند ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۵؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۶؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۶؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۶؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ فروردین ۱۳۸۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، تکاب
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران، گلباف، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۸۶؛ استان گيلان، ايران، منجیل، رودبار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۸۶؛ استان کرمانشاه، ايران، اسلام آباد غرب
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان اهر، اهر
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان فارس، ايران، مرودشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۶ — خرداد ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، رودان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، رودان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان سمنان، ايران، زندان گرمسار، گرمسار

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.