بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۵۵۱ – ۲۰۶۰۰ از ۲۶۳۳۵
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، اراک، استان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، يزد، استان يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، يزد، استان يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، يزد، استان يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی، کاشان، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، زندان ساری، ساری، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، زندان سمنان، سمنان، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، ترکمانچای، ميانه، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، ترکمانچای، ميانه، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، بم، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، بم، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، بم، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، مياندوآب، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ ايران، شيراز، استان فارس

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.