بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۶۵۱ – ۲۴۷۰۰ از ۲۶۳۳۵
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۷؛ ايران، کازرون، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ ايران، ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ ايران، ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ ايران، ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۷؛ ايران، فلاورجان، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۹۷؛ ايران، بابل، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان طبس، طبس، استان خراسان جنوبی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان نور، نور، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی نوشهر، نوشهر، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان قوچان، قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان ایرانشهر، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان شیروان، شیروان، استان خراسان شمالی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، شیروان، استان خراسان شمالی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، گرگان، استان گلستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند، استان خراسان جنوبی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند، استان خراسان جنوبی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند، استان خراسان جنوبی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، جهرم، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷؛ ايران، زندان شیروان، شیروان، استان خراسان شمالی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی گرگان (امیرآباد)، گرگان، استان گلستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی (دستگرد)، اصفهان، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ ايران، پادگان زابل، زابل، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ ايران، فاروج، استان خراسان شمالی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ ايران، زندان شهربانی، بابل، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.