بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۵۰۱ – ۱۷۵۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: سنگسار؛ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان کرمان، ايران، زندان سیرجان، سيرجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ فروردین ۱۳۸۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، اهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان میاندواب، مياندوآب
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۸۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان خاش، خاش
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۸ — خرداد ۱۳۸۸؛ استان هرمزگان، ايران، ميناب
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان قزوین، ايران، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.