بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۹۰۱ – ۹۵۰ از ۲۶۳۲۵
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ گورستان احمدآباد، بهبهان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ گورستان احمدآباد، بهبهان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ فروردین ۱۳۵۸؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ فروردین ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ فروردین ۱۳۵۸؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۸؛ زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۸؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ فروردین ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ پادگان همدان، همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.