بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۵۰۱ – ۱۵۵۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱ اسفند ۱۳۷۳؛ استانبول، ترکيه
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ آبان ۱۳۷۴؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آذر ۱۳۷۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: قتل؛ آذر ۱۳۷۴ — دی ۱۳۷۴؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ استان مرکزی، ايران، میدان فلسطین، ساوه
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱ اسفند ۱۳۷۴؛ استانبول، ترکيه
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱ اسفند ۱۳۷۴؛ استانبول، ترکيه
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۴ اسفند ۱۳۷۴؛ کراچی، پاکستان
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۴ اسفند ۱۳۷۴؛ کراچی، پاکستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۴؛ استان فارس، ايران، فسا
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۷۴ — فروردین ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۷۴ — فروردین ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۷۴ — فروردین ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، شاهین دژ
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۵؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۵ — اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان فارس، ايران، سروستان
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۵ — اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۵ — اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان فارس، ايران، میدان ولی عصر، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، هریس
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۸ خرداد ۱۳۷۵؛ پاريس، فرانسه
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۷۵ — خرداد ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۷۵ — خرداد ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۷۵ — خرداد ۱۳۷۵؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، میدان فردوسی، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، میدان فردوسی، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، میدان فردوسی، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ تیر ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ تیر ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: سنگسار؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.