بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۵۰۱ – ۱۵۵۵۰ از ۲۵۴۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۱۷ آذر ۱۳۷۳؛ رامهرمز، استان خوزستان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۱۷ آذر ۱۳۷۳؛ رامهرمز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۷۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱ اسفند ۱۳۷۳؛ استانبول، ترکيه
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ آبان ۱۳۷۴؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آذر ۱۳۷۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل؛ آذر ۱۳۷۴ — دی ۱۳۷۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ میدان فلسطین، ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱ اسفند ۱۳۷۴؛ استانبول، ترکيه
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱ اسفند ۱۳۷۴؛ استانبول، ترکيه
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۴ اسفند ۱۳۷۴؛ کراچی، پاکستان
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۴ اسفند ۱۳۷۴؛ کراچی، پاکستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۴؛ فسا، استان فارس، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۷۴ — فروردین ۱۳۷۵؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۷۴ — فروردین ۱۳۷۵؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۷۴ — فروردین ۱۳۷۵؛ شاهین دژ، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۵؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۵ — اردیبهشت ۱۳۷۵؛ سروستان، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۵ — اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۵ — اردیبهشت ۱۳۷۵؛ میدان ولی عصر، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ هریس، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۸ خرداد ۱۳۷۵؛ پاريس، فرانسه
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۷۵ — خرداد ۱۳۷۵؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۷۵ — خرداد ۱۳۷۵؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.