بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۵۰۱ – ۱۵۵۵۰ از ۲۶۳۳۹
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ تیر ۱۳۷۳؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ تیر ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه دیگر اعدام فراقضایی؛ ۲۹ تیر ۱۳۷۳؛ زرین‌دشت، شاهزاده مسلم، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ مرداد ۱۳۷۳؛ دربنديخان، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۸ مرداد ۱۳۷۳؛ سوران (ديانا)، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۸ مرداد ۱۳۷۳؛ سوران (ديانا)، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۹ مرداد ۱۳۷۳؛ سوران (ديانا)، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۹ مرداد ۱۳۷۳؛ سوران (ديانا)، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۷۳؛ جلفا، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۷۳؛ جلفا، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ مرداد ۱۳۷۳؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ مرداد ۱۳۷۳؛ بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ مرداد ۱۳۷۳؛ دربنديخان، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۳؛ استادیوم اراک، اراک، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۷۳؛ فلکه خیام، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ مرداد ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ مرداد ۱۳۷۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۴ مرداد ۱۳۷۳؛ استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۵ شهریور ۱۳۷۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ شهریور ۱۳۷۳؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ مهر ۱۳۷۳؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ مهر ۱۳۷۳؛ زندان ورامین، ورامين، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ مهر ۱۳۷۳؛ سوران (ديانا)، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ مهر ۱۳۷۳؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ آبان ۱۳۷۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۲۱ آبان ۱۳۷۳؛ بخارست، رومانی
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۲۵ آبان ۱۳۷۳؛ جاده جویبار، ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۲۵ آبان ۱۳۷۳؛ جاده جویبار، ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۲۵ آبان ۱۳۷۳؛ جاده جویبار، ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۶ آذر ۱۳۷۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ آذر ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۲ آذر ۱۳۷۳؛ قبرستان باغ بهشت، همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۲ آذر ۱۳۷۳؛ قبرستان باغ بهشت، همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۲ آذر ۱۳۷۳؛ قبرستان باغ بهشت، همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۷۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.