بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۱۰۱ – ۱۷۱۵۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: حلق آویز؛ ۸ دی ۱۳۸۴؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ تويسرکان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ تويسرکان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۸۴؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ دی ۱۳۸۴؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ بهمن ۱۳۸۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، بلوار خرمشهر
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ بهمن ۱۳۸۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، بلوار خرمشهر
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ بهمن ۱۳۸۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، بلوار خرمشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۸۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۸۴؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۴؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۸۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۸۴؛ قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۴؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: سنگسار؛ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ تیر ۱۳۸۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۷ تیر ۱۳۸۵؛ پنجوين، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۷ تیر ۱۳۸۵؛ پنجوين، عراق
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۸ مرداد ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۸۵؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۸۵؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ شهریور ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۵؛ بافق، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۵؛ بافق، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۸۵ — آبان ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۸۵ — آبان ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آبان ۱۳۸۵؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آبان ۱۳۸۵؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.