بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۴۰۱ – ۱۶۴۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۸۱؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۱ — مرداد ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، میدان آزادی (دروازه شیراز)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، میدان آزادی (دروازه شیراز)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۱؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۸۱ — مهر ۱۳۸۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ شهریور ۱۳۸۱؛ مشگين شهر، استان آذربايجان شرقی، ايران، میدان آزادی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ آباده، استان فارس، ايران، میدان بسیج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳ مهر ۱۳۸۱؛ نقده، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۴ مهر ۱۳۸۱؛ نقده، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۴ مهر ۱۳۸۱؛ نقده، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۸۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ مهر ۱۳۸۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مهر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مهر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۸۱؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مهر ۱۳۸۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۸۱؛ انديمشک، استان خوزستان، ايران، میدان شهید بهشتی
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، پارک جمشیدیه
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۱؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۱ — آذر ۱۳۸۱؛ قم، استان مرکزی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.