بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۴۰۱ – ۱۶۴۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان اصفهان، ايران، میدان جمهوری اسلامی، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ خرداد ۱۳۸۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۰ — تیر ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۰ — تیر ۱۳۸۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: گردن زدن؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زابل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۸۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان دریا، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، ماکو
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، ماکو
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان فارس، ايران، نيريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۰؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۰؛ دوشنبه، تاجیکستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۸۰؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ تیر ۱۳۸۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، ايرانشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.