بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۷۵۱ – ۱۵۸۰۰ از ۲۶۳۳۹
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ آذر ۱۳۷۵؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ آذر ۱۳۷۵؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۷ آذر ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۷ آذر ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲ دی ۱۳۷۵؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۸ دی ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۰ دی ۱۳۷۵؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۱ دی ۱۳۷۵؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ قلعه دزه، سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۱ دی ۱۳۷۵؛ اداره اطلاعات سپاه پاسداران، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۱ دی ۱۳۷۵؛ اداره اطلاعات سپاه پاسداران، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۱ دی ۱۳۷۵؛ اداره اطلاعات سپاه پاسداران، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۱ دی ۱۳۷۵؛ اداره اطلاعات سپاه پاسداران، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۱ دی ۱۳۷۵؛ اداره اطلاعات سپاه پاسداران، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۱ دی ۱۳۷۵؛ اداره اطلاعات سپاه پاسداران، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ دی ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ دی ۱۳۷۵؛ سوران (ديانا)، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲ بهمن ۱۳۷۵؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲ بهمن ۱۳۷۵؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ قائنات، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ قائنات، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ سميرم، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ بهمن ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ بهمن ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۲۴ بهمن ۱۳۷۵؛ پل سرچنار، سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ بهمن ۱۳۷۵؛ لشکرک، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ بهمن ۱۳۷۵؛ لشکرک، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۰ اسفند ۱۳۷۵؛ شهرری، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۰ اسفند ۱۳۷۵؛ اربيل، عراق

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.