بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۹۰۱ – ۱۵۹۵۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۸۰؛ زندان آمل، آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ پادگان سقز، سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۰ — خرداد ۱۳۸۰؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ میدان جمهوری اسلامی، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ خرداد ۱۳۸۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۰ — تیر ۱۳۸۰؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۰ — تیر ۱۳۸۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: گردن زدن؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۰؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۸۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ زندان دریا، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۰؛ ماکو، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۰؛ ماکو، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ نيريز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۰؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۸۰؛ زندان مرکزی، ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.