بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۳۵۱ – ۱۵۴۰۰ از ۲۶۲۵۳
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۴ مهر ۱۳۷۲؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۷۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۷۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۷۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ آبان ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آذر ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ آذر ۱۳۷۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ زندان دزفول، دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ زندان دزفول، دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ زندان دزفول، دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ اداره پلیس، شهريار، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ اداره پلیس، شهريار، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ اداره پلیس، شهريار، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ اداره پلیس، شهريار، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ اداره پلیس، شهريار، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ اداره پلیس، شهريار، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۲ — ۱۳۷۳؛ پنجوين، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۲ — ۱۳۷۳؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۶ دی ۱۳۷۲؛ حوالی مسجد علا‌الدین، چريم، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ دی ۱۳۷۲؛ سوئد
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۳۰ دی ۱۳۷۲؛ شهر ری، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۸ بهمن ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۱ بهمن ۱۳۷۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۲ — بهمن ۱۳۷۲؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ بهمن ۱۳۷۲؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ بهمن ۱۳۷۲؛ سنگاسار، عراق

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.