بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۳۵۱ – ۱۵۴۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان خوزستان، ايران، زندان دزفول، دزفول
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان خوزستان، ايران، زندان دزفول، دزفول
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان خوزستان، ايران، زندان دزفول، دزفول
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، اداره پلیس، شهريار
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، اداره پلیس، شهريار
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، اداره پلیس، شهريار
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، اداره پلیس، شهريار
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، اداره پلیس، شهريار
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، اداره پلیس، شهريار
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۷۲ — دی ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۴ دی ۱۳۷۲؛ ترکيه
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ دی ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: سنگسار؛ ۱۱ بهمن ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۲ — بهمن ۱۳۷۲؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ اسفند ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: سنگسار؛ اسفند ۱۳۷۲ — فروردین ۱۳۷۳؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۱ تیر ۱۳۷۳؛ ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح سرد؛ ۱۴ تیر ۱۳۷۳؛ ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.