بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۹۵۱ – ۱۶۰۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: قتل؛ ۱۳ تیر ۱۳۷۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ تیر ۱۳۷۶؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۷۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۷۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۷۶ — شهریور ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مرداد ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۷۶ — مهر ۱۳۷۶؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ مهر ۱۳۷۶؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ آبان ۱۳۷۶؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مهر ۱۳۷۶ — آبان ۱۳۷۶؛ قائنات، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آبان ۱۳۷۶؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۷۶؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران، میدان شهدا
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۷۶ — آذر ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۷۶ — آذر ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۷۶ — آذر ۱۳۷۶؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ ايلام، استان ايلام، ايران، زندان مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.