بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۹۵۱ – ۱۶۰۰۰ از ۲۶۳۵۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۰ اسفند ۱۳۷۵؛ شهرری، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۰ اسفند ۱۳۷۵؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ شاهين شهر، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ خميني شهر، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ خميني شهر، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ شاهين شهر، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۷۵ — فروردین ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۷۵ — فروردین ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ فروردین ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۷۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۷۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۷۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۷۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ فروردین ۱۳۷۶؛ محله طاهرآباد، کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۶ — اردیبهشت ۱۳۷۶؛ استان چهارمحال بختياری، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۶؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۷۶ — خرداد ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۷۶ — خرداد ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۳ خرداد ۱۳۷۶؛ خلکان، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ خرداد ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۶؛ استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۷۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ خرداد ۱۳۷۶؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۴ تیر ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: قتل/ کشته شدن بوسیله یک گروه؛ ۱۳ تیر ۱۳۷۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ تیر ۱۳۷۶؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۷۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۷۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۷۶ — شهریور ۱۳۷۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ خیابان سهروردی، نبش خیابان اندیشه، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.