بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۱۰۱ – ۱۶۱۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ شاهين شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ خميني شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ خميني شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ شاهين شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۷۵ — فروردین ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۷۵ — فروردین ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ فروردین ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۷۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۷۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۷۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۷۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ فروردین ۱۳۷۶؛ کرمان، استان کرمان، ايران، محله طاهرآباد
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۶ — اردیبهشت ۱۳۷۶؛ استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۶؛ اربيل، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۷۶ — خرداد ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۷۶ — خرداد ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ خرداد ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۳ خرداد ۱۳۷۶؛ خلکان، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ خرداد ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۶؛ استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ خرداد ۱۳۷۶؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۴ تیر ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: قتل فراقضایی؛ ۱۳ تیر ۱۳۷۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ تیر ۱۳۷۶؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۷۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۷۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۷۶ — شهریور ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، خیابان سهروردی، نبش خیابان اندیشه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ مرداد ۱۳۷۶؛ کوی سنجک، عراق

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.