بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مباحث حقوق بشر

کمیسیون‌های حقیقت و آشتی

مرکز بین المللی عدالت دوران گذار/ ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۰ آبان ۱۳۹۴
ادواردو گنزالس/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۰ آبان ۱۳۹۴
ادواردو گنزالس و هاوارد وارنی/ ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۲ دی ۱۳۹۱
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۱۰ تیر ۱۳۹۰
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۲۳ اسفند ۱۳۸۹
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۱۷ خرداد ۱۳۸۹
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۱۲ آذر ۱۳۸۸
لادن برومند
۲۲ شهریور ۱۳۸۷
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۷ شهریور ۱۳۸۷
انستیتوی صلح ایالات متحد / ترجمه بنیاد برومند
۱۲ بهمن ۱۳۸۵
کمیسیون عدالت و آشتی مراکش/ترجمه رضا ناصحی
۱۱ دی ۱۳۸۴
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۱۰ آذر ۱۳۸۴
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۱۲ فروردین ۱۳۸۴
منیره برادران
۱۲ دی ۱۳۸۳
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۱۲ دی ۱۳۸۳
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۱۱ دی ۱۳۸۳
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۱۴ مهر ۱۳۸۳
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۲۳ بهمن ۱۳۸۱
انستیتوی صلح ایالات متحد / ترجمه بنیاد برومند
۱۱ دی ۱۳۸۱
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۱۱ دی ۱۳۸۰
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۶ اسفند ۱۳۷۷
انستیتوی صلح ایالات متحد / ترجمه بنیاد برومند
۲۰ خرداد ۱۳۷۷
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۱۶ بهمن ۱۳۷۴
انستیتوی صلح ایالات متحد / ترجمه بنیاد برومند
۱۱ دی ۱۳۷۳
انستیتوی صلح ایالات متحد / ترجمه بنیاد برومند
۱۰ بهمن ۱۳۷۲
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۲۴ اسفند ۱۳۷۱
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۱
انستیتوی صلح ایالات متحد / ترجمه بنیاد برومند
۱۲ بهمن ۱۳۶۹
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۹ مهر ۱۳۶۳
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند
۲۹ شهریور ۱۳۶۳
انستیتوی صلح ایالات متحده / ترجمه بنیاد برومند