ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مباحث حقوق بشر

نسبیت فرهنگی

جك د انلي/ترجمه بنياد عبدالرحمن برومند
۱۱ دی ۱۳۸۱
رضا افشاری/ترجمه سیروس آرین پور برای بنیاد برومند
۱۰ مرداد ۱۳۸۰