ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مباحث حقوق بشر

مجازات اعدام

دانشجویان ایران ساکن اورپا /۹ مرجع تقليد
۲۵ آبان ۱۳۹۶
بنیاد عبدالرحمن برومند و روحانیون ایران
۲۵ آبان ۱۳۹۶
باربارا دی. کینگ، مدیر ارتباطات، قلمرو اسقف ساوانا
۴ آبان ۱۳۹۶
بنیاد عبدالرحمن برومند
۹ مهر ۱۳۹۶
نمایندگی خراسان رضوی ایسنا
۳ بهمن ۱۳۹۵
ژان-ماری کَبَس/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۱ فروردین ۱۳۹۵
میکایل مومیسا و محمد حبش
۱۱ دی ۱۳۹۳
کیانوش رزاقی
۲۳ آذر ۱۳۹۳
عفوبین الملل/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۸ مهر ۱۳۹۲
عفو بین الملل/ترجمۀ بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۷ بهمن ۱۳۸۹
عفو بین الملل/ترجمه بنیاد برومند
۹ مهر ۱۳۸۸
رولت دات اورگ/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۴ مرداد ۱۳۸۵
ژان میشل بلوخ/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۱ دی ۱۳۸۰
سازمان عفو بین الملل
۱۱ دی ۱۳۶۷