بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
فدراسیون بین المللی حقوق بشر

رویه پنهان ایران: تبعیض علیه اقلیت های قومی و دینی در ایران

بیژن بهاران/ویراستار آنتوان برنار
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
۲۸ مهر ۱۳۸۹
گزارش