بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
فدراسیون بین المللی حقوق بشر

ایران: سرکوب، آزادی، زندان، شکنجه، اعدام...

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
۱۹ آذر ۱۳۹۰
گزارش