بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
فدراسیون بین المللی حقوق بشر

تعویق گفتگو درباره حقوق بشر: فراخوان به اتحادیه اروپا

فدراسيون بین المللی جامعه های حقوق بشر
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
۲۶ آذر ۱۳۸۲
فراخوان/اقدام فوری