ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
فدراسیون بین المللی حقوق بشر

یادداشت توضیحی در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

فدراسیون بین المللی حقوق بشر
فدراسیون بین المللی حقوق بشر
۹ مهر ۱۳۸۴
گزارش