بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

ایران و دموکراسی

دموکراسی خواهی در دوران پس از انقلاب

دفتر تحکیم وحدت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
ائتلاف بخشی از سازمان ها و فعالین حقوق زنان و حقوق مدنی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
انجمن اسلامی دموکراسی خواه دانشگاه تهران
۲۴ آذر ۱۳۸۷
جبهه ی دموکراتیک ایران
۴ مهر ۱۳۸۷
فعالان جنبش زنان در ایران
۲۳ خرداد ۱۳۸۷
نوشین احمدی خراسانی
۲۳ بهمن ۱۳۸۵
فعالین حقوق زنان در ایران
۲۸ مرداد ۱۳۸۵
پیتر اکرمن و رامین احمدی
۱۴ دی ۱۳۸۴
اکبر گنجی
۲۸ خرداد ۱۳۸۴
علی افشاری، رضا دلبری، ناصر زرافشان، محمد محسن سازگارا،اكبر عطری، مهرانگیر کار،محمد ملکی، عبداله مومنی،
آبان ۱۳۸۳ — آذر ۱۳۸۳
انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير
۸ مهر ۱۳۸۲
انجمن های اسلامی دانشجویان ایران
۱۵ تیر ۱۳۸۲
بيانيه انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير
۱۶ فروردین ۱۳۸۲
انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف
۱۶ اسفند ۱۳۸۱
نویسندگان ایرانی
۲۱ آبان ۱۳۷۳