ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دموکراسی خواهی در دوران پس از انقلاب

فراخوان تشکل های جامعه مدنی : گزارشگر ویژه در مسائل حقوق بشر در ایران: ضرورتی همچنان فوری

بنیاد عبدالرحمان برومند
بنیاد برومند
۳ فروردین ۱۳۹۱
فراخوان/اقدام فوری