بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دموکراسی خواهی در دوران پس از انقلاب

آینده ایران ؟ به خیابان ها نگاه کنید

پیتر اکرمن و رامین احمدی
روزنامه هرالد تریبون
۱۴ دی ۱۳۸۴
مقاله از روزنامه