بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

ایران و دموکراسی

دموکراسی خواهی دوران انقلاب اسلامی

دکتر ناصر کاتوزیان
۱۷ خرداد ۱۳۶۰
استادان دانشکده حقوق، قضات و وکلای دادگستری ایران
۳۰ فروردین ۱۳۶۰
عده ای از وکلا و قضات دادگستری
۱۰ دی ۱۳۵۸
عبدالکریم لاهیجی و شیرین عبادی
۳۱ خرداد ۱۳۵۸
پرویز اوصیا
۱۹ اسفند ۱۳۵۷
پرویز اوصیا
۱۶ اسفند ۱۳۵۷
گروه وکلای مدافع حقوق زن
۱۳ اسفند ۱۳۵۷
کانون وکلای دادگستری
۸ اسفند ۱۳۵۷
مهشید امیرشاهی
۱۷ بهمن ۱۳۵۷
پرویز اوصیاء
۱۶ بهمن ۱۳۵۷
عمید نائینی
۳۰ دی ۱۳۵۷
مصطفی رحیمی
۲۵ دی ۱۳۵۷
شاپور بختیار
۲۱ دی ۱۳۵۷