بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۰۱ – ۱۵۵۰ از ۲۶۲۷۸
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ شهریور ۱۳۵۸؛ گنبد کاووس، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ شهریور ۱۳۵۸؛ گنبد کاووس، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۸؛ نهاوند، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۸؛ نهاوند، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۸
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۵۸؛ ملاير، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۵۸؛ ملاير، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۵۸؛ ملاير، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۵۸؛ ملاير، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۵۸؛ زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ شهریور ۱۳۵۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ شهریور ۱۳۵۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۵۸؛ سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۵۸؛ ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۵۸؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ مهر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۵۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۵۸؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۵۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۵۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مهر ۱۳۵۸؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۵۸؛ ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ مهر ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۰ مهر ۱۳۵۸؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ مهر ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.