بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۴۵۱ – ۱۷۵۰۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۶؛ ايلام، استان ايلام، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۶؛ اردکان، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۶؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۶؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آبان ۱۳۸۶؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آبان ۱۳۸۶؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۸، ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۸۶؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۸۶؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۶ — آذر ۱۳۸۶؛ گنبد کاووس، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۶ — آذر ۱۳۸۶؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۶ — آذر ۱۳۸۶؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۶ — آذر ۱۳۸۶؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۸۶؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۸۶؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۸۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۸۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۸۶؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۸۶؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۸۶؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۶؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۶؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۶؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۶؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۶؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۸۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۸۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۰ آذر ۱۳۸۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۶ — دی ۱۳۸۶؛ استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۸۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۸۶؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۸۶؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۶؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۶؛ سپيدان، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۶؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.