بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۰۱ – ۱۶۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: تيرباران؛ ۵ اسفند ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۵ اسفند ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۵۸؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۵۸؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: تيرباران؛ ۵ اسفند ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۵۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ اسفند ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ اسفند ۱۳۵۸؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ اسفند ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، انديمشک
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ اسفند ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، قصر شيرين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ اسفند ۱۳۵۸ — فروردین ۱۳۵۹؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، پيرانشهر
اعدام: قتل؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۴ خرداد ۱۳۵۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۴ خرداد ۱۳۵۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ خرداد ۱۳۵۹؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ خرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ خرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ خرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.