بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۰۱ – ۱۶۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۶ آذر ۱۳۵۸؛ پاريس، فرانسه
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ آذر ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آذر ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۶ دی ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۶ دی ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۷ — ۱۳۵۸؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۵۸ — ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران، خیابان مریم،‌ پلاک ۹
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ دی ۱۳۵۸
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ دی ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ دی ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ دی ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۵۸؛ سر پل ذهاب، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۵۸؛ سر پل ذهاب، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۵۸؛ سر پل ذهاب، استان باختران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۰ دی ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، کیلومتر ۳۳ جاده اهر - تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ دی ۱۳۵۸؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ دی ۱۳۵۸؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.