بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۶۰۱ – ۱۷۶۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان سراوان، سراوان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۸۶؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۸۶؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۶؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۶؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۸۶؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ اسفند ۱۳۸۶؛ مادرید، اسپانیا، منطقه لا مورالها
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۵ فروردین ۱۳۸۷؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۵ فروردین ۱۳۸۷؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۵ فروردین ۱۳۸۷؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۵ فروردین ۱۳۸۷؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۸۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۸۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۷؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۷؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.