بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۵۱ – ۲۵۰۰ از ۲۶۲۷۹
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ فروردین ۱۰، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۱۳۵۹ — فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۱۳۵۹ — فروردین ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۰؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، بانه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ فروردین ۲۴، ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، مقابل دانشگاه تهران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۰ — اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۰ — اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اردیبهشت ۱۳۶۰ — خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، قروه
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، بیمارستان هزار‌تختخوابی، تهران
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، مقابل دانشگاه تهران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد، ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ خرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ خرداد ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۰ — خرداد ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ خرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، بناب
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.