بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۷۵۱ – ۱۷۸۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۸۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۸۷؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۸۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۷؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲ تیر ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۷؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۸۷؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۸۷؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۸۷؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۸۷؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۸۷؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۸۷؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۷؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۷؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۷؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۷؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۷؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۷؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۷؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۷؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۸۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۸۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۸۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۸۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۸۷؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۸۷؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۸۷؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۸۷؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۸۷؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۸۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۷؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۷؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۷؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۷؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۷؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۷؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۷؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.