بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۵۱ – ۱۶۰۰ از ۲۶۳۱۵
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ آبان ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۵ آذر ۱۳۵۸؛ سه‌راه بازار، قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۵۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۵۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۵۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۵۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۶ آذر ۱۳۵۸؛ پاريس، فرانسه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ آذر ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ آذر ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۶ دی ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۶ دی ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۷ — ۱۳۵۸؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۵۸ — ۱۳۵۹؛ خیابان مریم،‌ پلاک ۹، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ دی ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ دی ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ دی ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ دی ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۵۸؛ سر پل ذهاب، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۵۸؛ سر پل ذهاب، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۵۸؛ سر پل ذهاب، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۰ دی ۱۳۵۸؛ کیلومتر ۳۳ جاده اهر - تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ دی ۱۳۵۸؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ دی ۱۳۵۸؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.