بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌ها ومدافعان ایرانی حقوق بشر

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران

تاریخ تأسیس پاییز ۱۳۸۶ «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» به منظور جلب حمایت از فعالان و مدافعان حقوق بشر ایرانی که در راستای کسب حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود در چارچوب پیمان‌ها و معیارهای بین‌المللی‌ای که ایران ملزم به رعایت آنهاست فعالیت می‌کنند، تشکیل شده است. «کمپین بین‌المللی» بر پایه این اصول بنیاد نهاده شده است: حقوق بشر در ایران همچون هر کشور دیگری، یک دغدغه مشروع و بر‌حق بین‌المللی است و برای ایجاد صلح و امنیت بین‌المللی، امری اساسی است. حقوق بشر در ایران فقط با یاری جامعه مدنی تحقق می‌پذیرد که نقش آن‌ها باید مورد حمایت قرار گرفته و تداوم پیدا کند. پذیرش حقوق بشر در ایران باید غیرجانبدارانه باشد و از اهداف سیاسی دوری کند؛ و نهایتا اینکه در دنیای امروز، همبستگی با مردم همه کشورها در مبارزاتشان برای کسب حقوق بشر یک ضرورت اخلاقی است. این کمپین برای اینکه مقامات دولت را به رعایت و پیروی از قوانین و معیارهای بین‌المللی ترغیب و یاری نماید مبادرت به مستند‌سازی میزان پایبندی دولت ایران به الزامات بین‌المللی حقوق بشر می‌کند و این اطلاعات را به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز برای یک ارزیابی دقیق و ارائه پیشنهادات سازنده در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد. این کمپین فعالان جامعه مدنی در سراسر جهان را در‌باره وضعیت حقوق بشر در ایران آگاه کرده و آنها را ترغیب می‌کند که از همنوعان ایرانی خود فعالانه حمایت کنند. این کمپین به ترویج خواسته‌ها و پیشنهادات جنبش‌های اجتماعی و حقوق بشر در ایران در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌پردازد و تریبونی برای طرح نظرات آنها بوجود می‌آورد. این کمپین برای ایجاد یک شبکه منطبق با اصول خود و برای جلب مشارکت در تحقق اهدافش در سراسر دنیا تلاش خواهد کرد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۳