ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان ها ومدافعان ایرانی حقوق بشر

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

. تاریخ تأسیس پاییز ۱۳۸۶ “کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران” به منظور جلب حمایت از فعالان و مدافعان حقوق بشر ایرانی که در راستای کسب حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود در چارچوب پیمان ها و معیارهای بین المللی ای که ایران ملزم به رعایت آنهاست فعالیت می کنند، تشکیل شده است.

” کمپین بین المللی” بر پایه این اصول بنیاد نهاده شده است: حقوق بشر در ایران همچون هر کشور دیگری، یک دغدغه مشروع و بر حق بین المللی است و برای ایجاد صلح و امنیت بین المللی ، امری اساسی است. حقوق بشر در ایران فقط با یاری جامعه مدنی تحقق می پذیرد که نقش آن ها باید مورد حمایت قرار گرفته و تداوم پیدا کند. پذیرش حقوق بشر در ایران باید غیرجانبدارانه باشد و از اهداف سیاسی دوری کند؛ و نهایتا اینکه در دنیای امروز، همبستگی با مردم همه کشورها در مبارزاتشان برای کسب حقوق بشر یک ضرورت اخلاقی است. این کمپین برای اینکه مقامات دولت را به رعایت و پیروی از قوانین و معیارهای بین المللی ترغیب و یاری نماید مبادرت به مستند سازی میزان پایبندی دولت ایران به الزامات بین المللی حقوق بشر می کند و این اطلاعات را به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز برای یک ارزیابی دقیق و ارائه پیشنهادات سازنده در معرض افکار عمومی قرار می دهد.

این کمپین فعالان جامعه مدنی در سراسر جهان را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران آگاه کرده و آنها را ترغیب می کند که از همنوعان ایرانی خود فعالانه حمایت کنند.

این کمپین به ترویج خواسته ها و پیشنهادات جنبش های اجتماعی و حقوق بشر در ایران در سازمانها و نهادهای بین المللی می پردازد و تریبونی برای طرح نظرات آنها بوجود می آورد. این کمپین برای ایجاد یک شبکه منطبق با اصول خود و برای جلب مشارکت در تحقق اهدافش در سراسر دنیا تلاش خواهد کرد

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۳