بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران

تحریف و دروغ رسمی: راهنمای بحران حقوق بشر در ایران – (متن انگلیسی)

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
اسفند ۱۳۸۹ — فروردین ۱۳۹۰
گزارش