بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران

گزارش تفصیلی- مرگ در زندان ها و پرونده های همیشه باز

کمپین بین اللمللی حقوق بشر در ایران
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۴ تیر ۱۳۹۱
گزارش