ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌ها ومدافعان ایرانی حقوق بشر

سازمان‌های دیگر

بنیاد عبدالرحمن برومند و ده سازمان حقوق بشر ایرانی
۱۲ مرداد ۱۳۹۴
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۶ بهمن ۱۳۹۱
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲ دی ۱۳۹۰
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۶ آذر ۱۳۹۰
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۰ آذر ۱۳۹۰
عبدالفتاح سلطانی، مهناز پراکند
۱۷ آبان ۱۳۸۹