بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌ها ومدافعان ایرانی حقوق بشر

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا/ آمريکا

دی ۱۳۸۳ — بهمن ۱۳۸۳